Sunday, September 4, 2011

Lägesrapport(Varinteoroligjaglever)

Nejdåjagärinteförsvunnen.Jagharbarahaftmycketattgöra.
Detärkonstigtdetdär.Jumerjagharattgöra,ochdärförbordehameratt
skrivaom,destofärreblogginläggblirdet.Närjagintehargjortnågot,
ochinteharnågotattskrivaom,dåblirdetmångablogginlägg.Jagbrukar
försökalösadetmedattkommaihåggamlasakerattskrivaom.Dukanske
troddeattjaghaderråkatillautunderstorviltjaktentidigareiveckan.Att
storviltetätituppmigelleriallafallstångatmigsvårt.Nejdå.Ingenfara.
Jaktengickbra.Bilderkommer.Närjaghartidattskrivaomden.

SedanharjagvaritiBoråsockså.Påvernissageochutställningar.Medmera.
Igårvarjagmedochhängdeuppbilderpåfotoklubbensnyautställning.
Denöppnaridag.Alldelessnart,ochjagskaprecisbegemigdit.
DetäråretsupplagaavGärdsåsdagen.Jagskadokumenteradeniårockså.
Jagförmodarattdetinteblirnågontårtaiårheller,
mendenhärgångenärjagberedd.

Ochjaförresten,omduundrar,jagharlängemärktattmindatorbörjarbli
gammalochtrött.Dagsattbyta.Denärtrotsalltsexårgammal.Detär
gammaltidatorår.Igårgickmellanslagstangentensönder.Detärdärför
dethärinläggetserutsomdetgör.Detärfrustrerande,jagvet.Jaghann
jusomturvarblikvarmedminvampyrnovell,menjagharflernoveller
attskrivadennärmastetiden.Ochennovellutanmellanslagskullekanske
varaoriginellt,menknappastlättläst.Mestirriterande.Bättreommankan
koncentrerasigpåinnehålletiställetförformen.Specielltomformenär
påtvingadochkanskeingentingsomallspassarhistorien.Åandrasidanså
ärdetbramedbegränsningaribland,dekanvaramycketgivande
kreativtsätt.SomattskrivaennovellutanbokstavenKi.Menjustdenhär
begränsningenkännsmestirriterande.Riskenärstorattnovelljurynbara
slängerdenisopornadirekt,utanattensläsaden...

Jagblirvältvungenattgemigutochskaffaennydatoriveckan.Iprincip
räckerdetvälmedettnytttangentbord,meneftersomrestenavdatornändå
ärsåförfärligtgammaltsåärdetnogdagsnu.Mendetfårväntaettpardagar.
Förstskajagutochåkaigen.Ovanligtlångtdessutom.Jagskaåka
utomlands!Detdu!

No comments: